Malá vodná veľmoc menom Slovensko – Zdravé Noviny

Malá vodná veľmoc menom Slovensko

Napriek svojej malej rozlohe je Slovensko veľmi bohaté na výskyt podzemných minerálnych, pramenitých a liečivých vôd. Vďaka rôznym geologickým podmienkam počas formovania rezervoárov týchto vôd, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstva zrážok v danej oblasti takmer nemožno nájsť na Slovensku dve identické vody s rovnakým zložením a doma o tom ani nevieme.  Prírodná minerálna voda Mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský […]

Plniarne vôd na Slovensku

Napriek svojej malej rozlohe je Slovensko veľmi bohaté na výskyt podzemných minerálnych, pramenitých a liečivých vôd. Vďaka rôznym geologickým podmienkam počas formovania rezervoárov týchto vôd, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstva zrážok v danej oblasti takmer nemožno nájsť na Slovensku dve identické vody s rovnakým zložením a doma o tom ani nevieme. 

Slovensko malá vodná veľmoc

Prírodná minerálna voda
Mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej či viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.

Od obyčajnej pitnej vody sa dá jasne odlíšiť:
Charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a svojou pôvodnou čistotou.

Tieto výnimočné vlastnosti sú zachované vďaka jej podzemnému pôvodu a chránia ju pred každým rizikom znečistenia.

 

Zdroj prírodnej minerálnej vody musí byť najmenej tri roky sledovaný, aby sa preukázala stálosť jej zloženia a či sa nezmenili jej výživové vlastnosti. Následne je uznaná za prírodný minerálny zdroj Ministerstvom zdravotníctva SR (Štátnou kúpeľnou komisiou – ŠKK), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja a vydá povolenie na využívanie a povolenú úpravu.

prameň – 3roky sledovania – uznanie – plnenie – distribúcia – spotrebiteľ

Balená ako potravina
Uznaná prírodná minerálna voda je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd.

Tento výsledný produkt MUSÍ spĺňať prísne kvalitatívne požiadavky podľa potravinového práva. Minerálna voda tak, ako bola získaná na zdroji, NESMIE byť podrobená žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry), odstraňovania oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami. ZAKAZUJE sa dezinfekcia minerálnej vody akýmikoľvek prostriedkami, ako aj pridávanie baktériostatických látok (napr. chlóru). NEMOŽNO k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky.

 

Baldovská ®

  • minimálny rozbor – 2x ročne
  • úplný rozbor – 1x za 2 roky

    Kontrola balenej prírodnej minerálnej vody – RVPS

Zdravotná bezpečnosť balených prírodných minerálnych vôd umiestňovaných na trh Slovenskej republiky je pravidelne kontrolovaná jednotlivými regionálnymi úradmi veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v rámci výkonu viacročného národného plánu úradnej kontroly a to na základe stanoveného harmonogramu odberu vzoriek spotrebiteľsky balených vôd.

Kontrola prírodnej minerálnej vody výrobcom

• základná analýza podľa objemu plnenej vody – 1x týždenne, 1x mesačne, 1x štvrťročne
• rozšírená analýza – 1x ročne

Výrobcovia združení v AVNM si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za kvalitu výrobkov. Početnosť a rozsah kontrol si preto sami stanovujú spôsobom, ktorý v mnohých prípadoch presahuje legislatívou stanovený rámec pri vstupnej, medzioperačnej, výstupnej aj externej kontrole, v záujme zabezpečenia čo najvyššej kvality svojich výrobkov.

Čo na to legislatíva

pdf Zákon č. 538/2005 Z.z. kúpeľný zákon Zákon č. 538/2005 Z. z., o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (kúpeľný zákon)

pdf Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z.z. Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisou, Vyhláška MZ SR č. 175/2013

pdf výnos MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 16789/2004-OAP Výnos MP SR a MZ SR z 15. októbra 2010 č. 18794/2010-OLvýnos MP SR a MZ SR z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa pdf výnos MP SR a MZ SR č. 608/2004-100 výnos MP SR a MZ SR č. 608/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 45/2005 Z. z.)

 

0 comments

Leave a Reply

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter